Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 4:11

New American Standard Bible
Philippians 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Not that I speak from need, for I have learned to be content in whatever {circumstances} I am.
NA26 – οὐχ ὅτι καθ ὑστέρησιν λέγω, (5719) ἐγὼ γὰρ ἔμαθον (5627) ἐν οἷς εἰμι (5748) αὐτάρκης εἶναι. (5750)
WH – ουχ οτι καθ υστερησιν λεγω (5719) εγω γαρ εμαθον (5627) εν οις ειμι (5719) αυταρκης ειναι (5721)
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܣܰܪ ܠܺܝ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܠܦ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܺܝ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile