Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 4:12

New American Standard Bible
Philippians 4:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I know how to get along with little, and I also know how to live in prosperity; in any and every {circumstance} I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need.
NA26 – οἶδα (5758) καὶ ταπεινοῦσθαι, (5745) οἶδα (5758) καὶ περισσεύειν· (5721) ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι (5769) καὶ χορτάζεσθαι (5745) καὶ πεινᾶν, (5721) καὶ περισσεύειν (5721) καὶ ὑστερεῖσθαι. (5745)
WH – οιδα (5758) και ταπεινουσθαι (5745) οιδα (5758) και περισσευειν (5721) εν παντι και εν πασιν μεμυημαι (5769) και χορταζεσθαι (5745) και πειναν (5721) και περισσευειν (5721) και υστερεισθαι (5745)
PES – ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܟ݁ܰܟ݂ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܗ݈ܽܘ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܕ݂ܰܪܰܫ ܐ݈ܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܣܰܒ݂ܥܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܡܫܰܪܬ݁ܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile