Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 14:1; 22:4

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 14:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I looked, and behold, the Lamb {was} standing on Mount Zion, and with Him one hundred and forty-four thousand, having His name and the name of His Father written on their foreheads.
NA26 – Καὶ εἶδον, (5627) καὶ ἰδοὺ (5628) τὸ ἀρνίον ἑστὸς (5756) ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι (5723) τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον (5772) ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
WH – και ειδον (5627) και ιδου (5640) το αρνιον εστος (5756) επι το ορος σιων και μετ αυτου εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες χιλιαδες εχουσαι (5723) το ονομα αυτου και το ονομα του πατρος αυτου γεγραμμενον (5772) επι των μετωπων αυτων
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܥܰܡܶܗ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܡܶܗ ܘܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 22:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – they will see His face, and His name {will be} on their foreheads.
NA26 – καὶ ὄψονται (5695) τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
WH – και οψονται (5695) το προσωπον αυτου και το ονομα αυτου επι των μετωπων αυτων
PES – ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܫܡܶܗ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain