Attention!
10 million Ukrainians without power because of Russia. Help us purchase electrical generators for churches.
Consider helping today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 20:3

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 20:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he threw him into the abyss, and shut {it} and sealed {it} over him, so that he would not deceive the nations any longer, until the thousand years were completed; after these things he must be released for a short time.
NA26 – καὶ ἔβαλεν (5627) αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν (5656) καὶ ἐσφράγισεν (5656) ἐπάνω αὐτοῦ ἵνα μὴ πλανήσῃ (5661) ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ (5686) τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ (5904) λυθῆναι (5683) αὐτὸν μικρὸν χρόνον.
WH – και εβαλεν (5627) αυτον εις την αβυσσον και εκλεισεν (5656) και εσφραγισεν (5656) επανω αυτου ινα μη πλανηση (5661) ετι τα εθνη αχρι τελεσθη (5686) τα χιλια ετη μετα ταυτα δει (5719) λυθηναι (5683) αυτον μικρον χρονον
PES – ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒ݁ܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ ܘܶܐܚܰܕ݂ ܘܰܛܒ݂ܰܥ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܰܛܥܶܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܠܡܶܫܪܝܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain