Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:2,10-11

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 21:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband.
NA26 – καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον (5627) καταβαίνουσαν (5723) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἡτοιμασμένην (5772) ὡς νύμφην κεκοσμημένην (5772) τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.
WH – και την πολιν την αγιαν ιερουσαλημ καινην ειδον (5627) καταβαινουσαν (5723) εκ του ουρανου απο του θεου ητοιμασμενην (5772) ως νυμφην κεκοσμημενην (5772) τω ανδρι αυτης
PES – ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ܳܗ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܰܠܬ݂ܳܐ ܡܨܰܒ݁ܰܬ݁ܬ݁ܳܐ ܠܒ݂ܰܥܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 21:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God,
NA26 – καὶ ἀπήνεγκέν (5656) με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν (5723) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ,
WH – και απηνεγκεν (5656) με εν πνευματι επι ορος μεγα και υψηλον και εδειξεν (5656) μοι την πολιν την αγιαν ιερουσαλημ καταβαινουσαν (5723) εκ του ουρανου απο του θεου
PES – ܘܰܐܘܒ݁ܠܰܢܝ ܒ݁ܪܽܘܚ ܠܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܪܳܡܳܐ ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 21:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – having the glory of God. Her brilliance was like a very costly stone, as a stone of crystal-clear jasper.
NA26 – ἔχουσαν (5723) τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ· φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι· (5723)
WH – εχουσαν (5723) την δοξαν του θεου ο φωστηρ αυτης ομοιος λιθω τιμιωτατω ως λιθω ιασπιδι κρυσταλλιζοντι (5723)
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܫܦ݁ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܽܘܡܝܳܐ ܕ݁ܰܩܪܽܘܣܛܰܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain