Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:11

New American Standard Version
Revelation 11:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But after the three and a half days, the breath of life from God came into them, and they stood on their feet; and great fear fell upon those who were watching them.
NA26 – καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν (5627) ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν (5627) ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν (5627) ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας (5723) αὐτούς.
WH – και μετα [ [τας] | τας ] τρεις ημερας και ημισυ πνευμα ζωης εκ του θεου εισηλθεν (5627) [ [εν] | εν ] αυτοις και εστησαν (5627) επι τους ποδας αυτων και φοβος μεγας επεπεσεν (5627) επι τους θεωρουντας (5723) αυτους
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܘܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser: