Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 12:1

New American Standard Bible
Revelation 12:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – A great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars;
NA26 – Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη (5681) ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη (5772) τὸν ἥλιον, καὶ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα,
WH – και σημειον μεγα ωφθη (5681) εν τω ουρανω γυνη περιβεβλημενη (5772) τον ηλιον και η σεληνη υποκατω των ποδων αυτης και επι της κεφαλης αυτης στεφανος αστερων δωδεκα
PES – ܘܳܐܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܛܺܝܦ݂ܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܶܝܗ ܘܰܟ݂ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܥܰܠ ܪܺܫܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile