Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 12:2,4

New American Standard Bible
Revelation 12:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and she was pregnant and she cried out, being in labor and in pain to give birth.
NA26 – καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, (5723) καὶ κράζει (5719) ὠδίνουσα (5723) καὶ βασανιζομένη (5746) τεκεῖν. (5629)
WH – και εν γαστρι εχουσα (5723) και κραζει (5719) ωδινουσα (5723) και βασανιζομενη (5746) τεκειν (5629)
PES – ܘܒ݂ܰܛܢܳܐ ܘܩܳܥܝܳܐ ܘܰܡܚܰܒ݁ܠܳܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܢܩܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 12:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And his tail swept away a third of the stars of heaven and hurled them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she gave birth he might devour her Child.
NA26 – καὶ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει (5719) τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν (5627) αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ δράκων ἕστηκεν (5707) ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης (5723) τεκεῖν, (5629) ἵνα ὅταν τέκῃ (5632) τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. (5632)
WH – και η ουρα αυτου συρει (5719) το τριτον των αστερων του ουρανου και εβαλεν (5627) αυτους εις την γην και ο δρακων [ εστηκεν (5707) | εστηκεν (5758) ] ενωπιον της γυναικος της μελλουσης (5723) τεκειν (5629) ινα οταν τεκη (5632) το τεκνον αυτης καταφαγη (5632)
PES – ܘܕ݂ܽܘܢܒ݁ܶܗ ܓ݁ܳܪܫܳܐ ܠܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܬ݂ܰܢܺܝܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܢܶܐܟ݂ܠܺܝܘܗ݈ܝ ܠܰܒ݂ܪܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile