Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 14:11

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 14:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And the smoke of their torment goes up forever and ever; they have no rest day and night, those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name."
NA26 – καὶ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, (5719) καὶ οὐκ ἔχουσιν (5719) ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, οἱ προσκυνοῦντες (5723) τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει (5719) τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
WH – και ο καπνος του βασανισμου αυτων εις αιωνας αιωνων αναβαινει (5719) και ουκ εχουσιν (5719) αναπαυσιν ημερας και νυκτος οι προσκυνουντες (5723) το θηριον και την εικονα αυτου και ει τις λαμβανει (5719) το χαραγμα του ονοματος αυτου
PES – ܘܰܬ݂ܢܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܫܢܺܝܩܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܢܶܣܰܩ ܘܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܢܦ݂ܺܐܫܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܨܰܠܡܳܗ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܰܫܩܰܠ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain