Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 14:18

New American Standard Bible
Revelation 14:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then another angel, the one who has power over fire, came out from the altar; and he called with a loud voice to him who had the sharp sickle, saying, "Put in your sharp sickle and gather the clusters from the vine of the earth, because her grapes are ripe."
NA26 – Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων (5723) ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησεν (5656) φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι (5723) τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, (5723) Πέμψον (5657) σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον (5657) τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν (5656) αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς.
WH – και αλλος αγγελος [εξηλθεν] (5627) εκ του θυσιαστηριου [ο] εχων (5723) εξουσιαν επι του πυρος και εφωνησεν (5656) φωνη μεγαλη τω εχοντι (5723) το δρεπανον το οξυ λεγων (5723) πεμψον (5657) σου το δρεπανον το οξυ και τρυγησον (5657) τους βοτρυας της αμπελου της γης οτι ηκμασαν (5656) αι σταφυλαι αυτης
PES – ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܠܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܰܓ݁ܰܠܬ݂ܳܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܰܓ݁ܰܠܬ݂ܳܟ݂ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܘܰܩܛܽܘܦ݂ ܠܰܣܓ݂ܽܘܠܶܐ ܕ݁ܟ݂ܰܪܡܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܪܒ݂ܰܝ ܥܶܢܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile