Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:12

New American Standard Bible
Revelation 16:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The sixth {angel} poured out his bowl on the great river, the Euphrates; and its water was dried up, so that the way would be prepared for the kings from the east.
NA26 – Καὶ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ (5686) ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου.
WH – και ο εκτος εξεχεεν (5656) την φιαλην αυτου επι τον ποταμον τον μεγαν [ [τον] | τον ] ευφρατην και εξηρανθη (5681) το υδωρ αυτου ινα ετοιμασθη (5686) η οδος των βασιλεων των απο ανατολης ηλιου
PES – ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܶܫܬ݁ܳܐ ܐܶܫܰܕ݂ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܦ݁ܪܳܬ݂ ܘܺܝܒ݂ܶܫܘ ܡܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܛܰܝܰܒ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile