Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:15

New American Standard Bible
Revelation 16:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ("Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake and keeps his clothes, so that he will not walk about naked and {people} will not see his shame.")
NA26 – Ἰδοὺ (5628) ἔρχομαι (5736) ὡς κλέπτης. μακάριος γρηγορῶν (5723) καὶ τηρῶν (5723) τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ (5725) καὶ βλέπωσιν (5725) τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.
WH – ιδου (5640) ερχομαι (5736) ως κλεπτης μακαριος ο γρηγορων (5723) και τηρων (5723) τα ιματια αυτου ινα μη γυμνος περιπατη (5725) και βλεπωσιν (5725) την ασχημοσυνην αυτου
PES – ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܗܰܘ ܕ݁ܥܺܝܪ ܘܢܳܛܰܪ ܡܳܐܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܠܳܐ ܥܰܪܛܶܠ ܢܗܰܠܶܟ݂ ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܒ݁ܶܗܬ݁ܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile