Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:5

New American Standard Bible
Revelation 16:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I heard the angel of the waters saying, "Righteous are You, the One who is and who was, O Holy One, because You judged these things;
NA26 – καὶ ἤκουσα (5656) τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, (5723) Δίκαιος εἶ, (5748) ὢν (5752) καὶ ἦν, (5713) ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας, (5656)
WH – και ηκουσα (5656) του αγγελου των υδατων λεγοντος (5723) δικαιος ει (5719) ο ων (5723) και ο ην (5707) [ [ο] | ο ] οσιος οτι ταυτα εκρινας (5656)
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܙܰܕ݁ܺܝܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܘܚܰܣܝܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܳܢܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile