Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 17:13

New American Standard Bible
Revelation 17:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "These have one purpose, and they give their power and authority to the beast.
NA26 – οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν, (5719) καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν. (5719)
WH – ουτοι μιαν γνωμην εχουσιν (5719) και την δυναμιν και εξουσιαν αυτων τω θηριω διδοασιν (5719)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile