Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:8

New American Standard Bible
Revelation 18:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For this reason in one day her plagues will come, plague and mourning and famine, and she will be burned up with fire; for the Lord God who judges her is strong.
NA26 – διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· (5701) ὅτι ἰσχυρὸς κύριος θεὸς κρίνας (5660) αὐτήν.
WH – δια τουτο εν μια ημερα ηξουσιν (5692) αι πληγαι αυτης θανατος και πενθος και λιμος και εν πυρι κατακαυθησεται (5701) οτι ισχυρος [ [κυριος] | κυριος ] ο θεος ο κρινας (5660) αυτην
PES – ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܢܺܐܬ݂ܝܳܢ ܥܠܶܝܗ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܶܐܒ݂ܠܳܐ ܘܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܬ݁ܺܐܩܰܕ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile