Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:1

New American Standard Bible
Revelation 1:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show to His bond-servants, the things which must soon take place; and He sent and communicated {it} by His angel to His bond-servant John,
NA26 – Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν (5656) αὐτῷ θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δεῖ (5904) γενέσθαι (5635) ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν (5656) ἀποστείλας (5660) διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ,
WH – αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν (5656) αυτω ο θεος δειξαι (5658) τοις δουλοις αυτου α δει (5719) γενεσθαι (5635) εν ταχει και εσημανεν (5656) αποστειλας (5660) δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη
PES – ܓ݁ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܡܳܐ ܕ݁ܺܝܗܺܝܒ݂ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܘܫܰܘܕ݁ܰܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܠܰܚ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile