Lectionary Calendar
Friday, June 21st, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:12

New American Standard Bible
Revelation 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I turned to see the voice that was speaking with me. And after turning I saw seven golden lampstands;
NA26 – Καὶ ἐπέστρεψα (5656) βλέπειν (5721) τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει (5707) μετ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας (5660) εἶδον (5627) ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς,
WH – και επεστρεψα (5656) βλεπειν (5721) την φωνην ητις ελαλει (5707) μετ εμου και επιστρεψας (5660) ειδον (5627) επτα λυχνιας χρυσας
PES – ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܶܬ݂ ܠܡܶܕ݁ܰܥ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܶܛܦ݁ܶܬ݂ ܚܙܺܝܬ݂ ܫܒ݂ܰܥ ܡܢܳܪܳܢ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile