Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:13

New American Standard Bible
Revelation 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and in the middle of the lampstands {I saw} one like a son of man, clothed in a robe reaching to the feet, and wrapped around the chest with a golden sash.
NA26 – καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον class="show tvm">(5765) ποδήρη καὶ περιεζωσμένον class="show tvm">(5772) πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν·
WH – και εν μεσω των λυχνιων ομοιον υιον ανθρωπου ενδεδυμενον class="show tvm">(5765) ποδηρη και περιεζωσμενον class="show tvm">(5772) προς τοις μαστοις ζωνην χρυσαν
PES – ܘܒ݂ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܠܒ݂ܺܝܫ ܐܰܦ݂ܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܐܣܺܝܪ ܨܶܝܕ݂ ܬ݁ܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile