Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:4

New American Standard Bible
Revelation 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – John to the seven churches that are in Asia: Grace to you and peace from Him who is, and who was, and who is to come, and from the seven spirits who are before His throne,
NA26 – Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὢν class="show tvm">(5752) καὶ ἦν class="show tvm">(5713) καὶ ἐρχόμενος, class="show tvm">(5740) καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,
WH – ιωαννης ταις επτα εκκλησιαις ταις εν τη ασια χαρις υμιν και ειρηνη απο ο ων class="show tvm">(5723) και ο ην class="show tvm">(5707) και ο ερχομενος class="show tvm">(5740) και απο των επτα πνευματων α ενωπιον του θρονου αυτου
PES – ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܫܒ݂ܰܥ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܐܣܺܝܰܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܡܶܢ ܫܒ݂ܰܥ ܪܽܘܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile