Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 20:1

New American Standard Bible
Revelation 20:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I saw an angel coming down from heaven, holding the key of the abyss and a great chain in his hand.
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) ἄγγελον καταβαίνοντα (5723) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα (5723) τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ.
WH – και ειδον (5627) αγγελον καταβαινοντα (5723) εκ του ουρανου εχοντα (5723) την κλειν της αβυσσου και αλυσιν μεγαλην επι την χειρα αυτου
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܩܠܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ ܘܫܺܝܫܰܠܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile