Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:4

New American Standard Bible
Revelation 21:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He will wipe away every tear from their eyes; and there will no longer be {any} death; there will no longer be {any} mourning, or crying, or pain; the first things have passed away."
NA26 – καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θάνατος οὐκ ἔσται (5704) ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται (5704) ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν. (5627)
WH – και εξαλειψει (5692) παν δακρυον εκ των οφθαλμων αυτων και ο θανατος ουκ εσται (5695) ετι ουτε πενθος ουτε κραυγη ουτε πονος ουκ εσται (5695) ετι [ | [οτι] ] τα πρωτα απηλθαν (5627)
PES – ܘܗܽܘ ܢܶܠܚܶܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܡܥܶܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܘܠܳܐ ܐܶܒ݂ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܪܰܘܒ݁ܳܐ ܘܠܳܐ ܟ݁ܺܐܒ݂ܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile