Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:18

New American Standard Bible
Revelation 22:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book: if anyone adds to them, God will add to him the plagues that are written in this book;
NA26 – Μαρτυρῶ (5719) ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι (5723) τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ (5632) ἐπ αὐτά, ἐπιθήσει (5692) θεὸς ἐπ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας (5772) ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·
WH – μαρτυρω (5719) εγω παντι τω ακουοντι (5723) τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου εαν τις επιθη (5632) επ αυτα επιθησει (5692) ο θεος επ αυτον τας πληγας τας γεγραμμενας (5772) εν τω βιβλιω τουτω
PES – ܡܣܰܗܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܢܣܺܝܡ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܢܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile