Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 2:1

New American Standard Bible
Revelation 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "To the angel of the church in Ephesus write: The One who holds the seven stars in His right hand, the One who walks among the seven golden lampstands, says this:
NA26 – Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· class="show tvm">(5657) Τάδε λέγει class="show tvm">(5719) κρατῶν class="show tvm">(5723) τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, περιπατῶν class="show tvm">(5723) ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·
WH – τω αγγελω [ τω | της ] εν εφεσω εκκλησιας γραψον class="show tvm">(5657) ταδε λεγει class="show tvm">(5719) ο κρατων class="show tvm">(5723) τους επτα αστερας εν τη δεξια αυτου ο περιπατων class="show tvm">(5723) εν μεσω των επτα λυχνιων των χρυσων
PES – ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile