Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 2:1

New American Standard Bible
Revelation 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "To the angel of the church in Ephesus write: The One who holds the seven stars in His right hand, the One who walks among the seven golden lampstands, says this:
NA26 – Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· (5657) Τάδε λέγει (5719) κρατῶν (5723) τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, περιπατῶν (5723) ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·
WH – τω αγγελω [ τω | της ] εν εφεσω εκκλησιας γραψον (5657) ταδε λεγει (5719) ο κρατων (5723) τους επτα αστερας εν τη δεξια αυτου ο περιπατων (5723) εν μεσω των επτα λυχνιων των χρυσων
PES – ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܡܢܳܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile