Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 2:10

New American Standard Bible
Revelation 2:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, so that you will be tested, and you will have tribulation for ten days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life.
NA26 – μηδὲν φοβοῦ (5737) μέλλεις (5719) πάσχειν. (5721) ἰδοὺ (5628) μέλλει (5719) βάλλειν (5721) διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, (5686) καὶ ἕξετε (5719) θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου (5737) πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω (5692) σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.
WH – [ μη | μηδεν ] φοβου (5737) α μελλεις (5719) πασχειν (5721) ιδου (5640) μελλει (5719) βαλλειν (5721) ο διαβολος εξ υμων εις φυλακην ινα πειρασθητε (5686) και [ εχητε (5725) | εξετε (5692) ] θλιψιν ημερων δεκα γινου (5737) πιστος αχρι θανατου και δωσω (5692) σοι τον στεφανον της ζωης
PES – ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܶܚܰܫ ܗܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕ݁ܢܰܪܡܶܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܚܒ݂ܽܘܫܝܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܢܰܣܽܘܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܥܶܣܪܳܐ ܗܘܰܘ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile