Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 3:18

New American Standard Bible
Revelation 3:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I advise you to buy from Me gold refined by fire so that you may become rich, and white garments so that you may clothe yourself and the shame of your nakedness will not be revealed; and eye salve to apply to your eyes so that you may see.
NA26 – συμβουλεύω (5719) σοι ἀγοράσαι (5658) παρ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον (5772) ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, (5661) καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ (5643) καὶ μὴ φανερωθῇ (5686) αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι (5658) τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. (5725)
WH – συμβουλευω (5719) σοι αγορασαι (5658) παρ εμου χρυσιον πεπυρωμενον (5772) εκ πυρος ινα πλουτησης (5661) και ιματια λευκα ινα περιβαλη (5643) και μη φανερωθη (5686) η αισχυνη της γυμνοτητος σου και [ κολλουριον | <κολλουριον> ] εγχρισαι (5658) τους οφθαλμους σου ινα βλεπης (5725)
PES – ܡܳܠܶܟ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܙܒ݁ܶܢ ܡܶܢܝ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܺܝܪ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܥܬ݁ܰܪ ܘܡܳܐܢܶܐ ܚܶܘܳܪܶܐ ܠܡܶܬ݂ܥܰܛܳܦ݂ܽܘ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܒ݁ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܫܝܳܦ݂ܳܐ ܟ݁ܚܽܘܠ ܕ݁ܬ݂ܶܚܙܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile