Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 4:1

New American Standard Bible
Revelation 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After these things I looked, and behold, a door {standing} open in heaven, and the first voice which I had heard, like {the sound} of a trumpet speaking with me, said, "Come up here, and I will show you what must take place after these things."
NA26 – Μετὰ ταῦτα εἶδον, (5627) καὶ ἰδοὺ (5628) θύρα ἠνεῳγμένη (5772) ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ φωνὴ πρώτη ἣν ἤκουσα (5656) ὡς σάλπιγγος λαλούσης (5723) μετ ἐμοῦ λέγων, (5723) Ἀνάβα (5628) ὧδε, καὶ δείξω σοι δεῖ (5904) γενέσθαι (5635) μετὰ ταῦτα.
WH – μετα ταυτα ειδον (5627) και ιδου (5640) θυρα ηνεωγμενη (5772) εν τω ουρανω και η φωνη η πρωτη ην ηκουσα (5656) ως σαλπιγγος λαλουσης (5723) μετ εμου λεγων (5723) αναβα (5628) ωδε και δειξω (5692) σοι α δει (5719) γενεσθαι (5635) μετα ταυτα
PES – ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܚܙܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܫܶܡܥܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܣܰܩ ܠܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܺܝܗܺܝܒ݂ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile