Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 4:8

New American Standard Version
Revelation 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the four living creatures, each one of them having six wings, are full of eyes around and within; and day and night they do not cease to say, "", , {is} Lord God, , ."
NA26 – καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ ἓν αὐτῶν ἔχων (5723) ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν (5719) ὀφθαλμῶν· καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν (5719) ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες, (5723) Ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος θεὸς παντοκράτωρ, ἦν (5713) καὶ ὢν (5752) καὶ ἐρχόμενος. (5740)
WH – και τα τεσσαρα ζωα εν καθ εν αυτων εχων (5723) ανα πτερυγας εξ κυκλοθεν και εσωθεν γεμουσιν (5719) οφθαλμων και αναπαυσιν ουκ εχουσιν (5719) ημερας και νυκτος λεγοντες (5723) αγιος αγιος αγιος κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ ο ην (5707) και ο ων (5723) και ο ερχομενος (5740)
PES – ܐܰܪܒ݁ܥܳܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܩܳܝܡܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܡܶܢ ܛܶܦ݂ܪܶܝܗ ܘܰܠܥܶܠ ܫܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܦ݁ܺܝܢ ܚܽܘܕ݂ܪܳܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܡܰܠܝܳܢ ܥܰܝܢܶܐ ܘܫܶܠܝܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܶܝܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile