Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 5:11

New American Standard Bible
Revelation 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I looked, and I heard the voices of many angels around the throne and the living creatures and the elders; and the number of them was myriads of myriads, and thousands of thousands,
NA26 – Καὶ εἶδον, (5627) καὶ ἤκουσα (5656) φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν (5713) ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων,
WH – και ειδον (5627) και ηκουσα (5656) φωνην αγγελων πολλων κυκλω του θρονου και των ζωων και των πρεσβυτερων και ην (5707) ο αριθμος αυτων μυριαδες μυριαδων και χιλιαδες χιλιαδων
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܚܕ݂ܳܪܰܝ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܪܶܒ݁ܽܘ ܪܶܒ݁ܘܳܢ ܘܳܐܠܶܦ݂ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile