Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 5:12

New American Standard Bible
Revelation 5:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb that was slaughtered to receive power, wealth, wisdom, might, honor, glory, and blessing."
NA26 – λέγοντες (5723) φωνῇ μεγάλῃ, Ἄξιόν ἐστιν (5748) τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον (5772) λαβεῖν (5629) τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.
WH – λεγοντες (5723) φωνη μεγαλη αξιον εστιν (5719) το αρνιον το εσφαγμενον (5772) λαβειν (5629) την δυναμιν και πλουτον και σοφιαν και ισχυν και τιμην και δοξαν και ευλογιαν
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܫܳܘܶܝܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܐܶܡܪܳܐ ܢܟ݂ܺܝܣܳܐ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile