Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 6:15

New American Standard Bible
Revelation 6:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the kings of the earth and the eminent people, and the commanders and the wealthy and the strong, and every slave and free person hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains;
NA26 – καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν (5656) ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων·
WH – και οι βασιλεις της γης και οι μεγιστανες και οι χιλιαρχοι και οι πλουσιοι και οι ισχυροι και πας δουλος και ελευθερος εκρυψαν (5656) εαυτους εις τα σπηλαια και εις τας πετρας των ορεων
PES – ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܪܰܘܪܒ݂ܳܢܶܐ ܘܪܺܝܫܰܝ ܐܰܠܦ݂ܶܐ ܘܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܘܚܰܝܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܚܺܐܪܶܐ ܛܰܫܺܝܘ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܒ݁ܰܡܥܰܪܶܐ ܘܰܒ݂ܫܽܘܥܶܐ ܕ݁ܛܽܘܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile