Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:1

New American Standard Bible
Revelation 7:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After this I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth so that no wind would blow on the earth, or on the sea, or on any tree.
NA26 – Μετὰ τοῦτο εἶδον (5627) τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας (5761) ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας (5723) τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ (5725) ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον.
WH – μετα τουτο ειδον (5627) τεσσαρας αγγελους εστωτας (5761) επι τας τεσσαρας γωνιας της γης κρατουντας (5723) τους τεσσαρας ανεμους της γης ινα μη πνεη (5725) ανεμος επι της γης μητε επι της θαλασσης μητε επι παν δενδρον
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܙܳܘܝܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܰܐܪܒ݁ܥܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܰܒ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile