Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:13

New American Standard Bible
Revelation 7:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then one of the elders responded, saying to me, "These who are clothed in the white robes, who are they, and where have they come from?"
NA26 – Καὶ ἀπεκρίθη (5662) εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων (5723) μοι, Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι (5772) τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν (5748) καὶ πόθεν ἦλθον; (5627)
WH – και απεκριθη (5662) εις εκ των πρεσβυτερων λεγων (5723) μοι ουτοι οι περιβεβλημενοι (5772) τας στολας τας λευκας τινες εισιν (5719) και ποθεν ηλθον (5627)
PES – ܘܰܥܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܛܺܝܦ݂ܺܝܢ ܐܶܣܛܠܶܐ ܚܶܘܳܪܳܬ݂ܳܐ ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile