Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 7:14

New American Standard Bible
Revelation 7:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I said to him, "My lord, you know." And he said to me, "These are the ones who come out of the great tribulation, and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.
NA26 – καὶ εἴρηκα (5758) αὐτῷ, Κύριέ μου, σὺ οἶδας. (5758) καὶ εἶπέν (5627) μοι, Οὗτοί εἰσιν (5748) οἱ ἐρχόμενοι (5740) ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν (5656) τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν (5656) αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου.
WH – και ειρηκα (5758) αυτω κυριε μου συ οιδας (5758) και ειπεν (5627) μοι ουτοι εισιν (5719) οι ερχομενοι (5740) εκ της θλιψεως της μεγαλης και επλυναν (5656) τας στολας αυτων και ελευκαναν (5656) αυτας εν τω αιματι του αρνιου
PES – ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܚܰܠܶܠܘ ܐܶܣܛܠܰܝܗܽܘܢ ܘܚܰܘܰܪܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile