Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 8:12

New American Standard Bible
Revelation 8:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The fourth angel sounded, and a third of the sun, a third of the moon, and a third of the stars were struck, so that a third of them would be darkened and the day would not shine for a third of it, and the night in the same way.
NA26 – Καὶ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· (5656) καὶ ἐπλήγη (5648) τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ (5686) τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡμέρα μὴ φάνῃ (5652) τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ νὺξ ὁμοίως.
WH – και ο τεταρτος αγγελος εσαλπισεν (5656) και επληγη (5648) το τριτον του ηλιου και το τριτον της σεληνης και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη (5686) το τριτον αυτων και η ημερα μη φανη (5632) το τριτον αυτης και η νυξ ομοιως
PES – ܘܕ݂ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܙܥܰܩ ܘܰܒ݂ܠܰܥ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܣܰܗܪܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܘܰܚܫܶܟ݂ܘ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܗܽܘܢ ܘܝܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܘܠܺܠܝܳܐ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile