Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 8:12

New American Standard Bible
Revelation 8:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The fourth angel sounded, and a third of the sun, a third of the moon, and a third of the stars were struck, so that a third of them would be darkened and the day would not shine for a third of it, and the night in the same way.
NA26 – Καὶ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· class="show tvm">(5656) καὶ ἐπλήγη class="show tvm">(5648) τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ class="show tvm">(5686) τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡμέρα μὴ φάνῃ class="show tvm">(5652) τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ νὺξ ὁμοίως.
WH – και ο τεταρτος αγγελος εσαλπισεν class="show tvm">(5656) και επληγη class="show tvm">(5648) το τριτον του ηλιου και το τριτον της σεληνης και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη class="show tvm">(5686) το τριτον αυτων και η ημερα μη φανη class="show tvm">(5632) το τριτον αυτης και η νυξ ομοιως
PES – ܘܕ݂ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܙܥܰܩ ܘܰܒ݂ܠܰܥ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܣܰܗܪܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܘܰܚܫܶܟ݂ܘ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܗܽܘܢ ܘܝܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܘܠܺܠܝܳܐ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile