Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 8:7-12

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 8:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The first sounded, and there came hail and fire, mixed with blood, and they were thrown to the earth; and a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up.
NA26 – Καὶ πρῶτος ἐσάλπισεν· (5656) καὶ ἐγένετο (5633) χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα (5772) ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη (5681) εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, (5648) καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, (5648) καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη. (5648)
WH – και ο πρωτος εσαλπισεν (5656) και εγενετο (5633) χαλαζα και πυρ μεμιγμενα (5772) εν αιματι και εβληθη (5681) εις την γην και το τριτον της γης κατεκαη (5648) και το τριτον των δενδρων κατεκαη (5648) και πας χορτος χλωρος κατεκαη (5648)
PES – ܘܗܰܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪܕ݂ܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܝܺܩܶܕ݂ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܠܳܢܶܐ ܝܺܩܶܕ݂ ܘܟ݂ܽܠ ܥܶܣܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܝܺܩܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 8:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The second angel sounded, and {something} like a great mountain burning with fire was thrown into the sea; and a third of the sea became blood,
NA26 – Καὶ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν· (5656) καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον (5746) ἐβλήθη (5681) εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο (5633) τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα,
WH – και ο δευτερος αγγελος εσαλπισεν (5656) και ως ορος μεγα πυρι καιομενον (5746) εβληθη (5681) εις την θαλασσαν και εγενετο (5633) το τριτον της θαλασσης αιμα
PES – ܘܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܙܥܰܩ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܝܳܩܶܕ݂ ܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 8:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and a third of the creatures which were in the sea and had life, died; and a third of the ships were destroyed.
NA26 – καὶ ἀπέθανεν (5627) τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα (5723) ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρησαν. (5648)
WH – και απεθανεν (5627) το τριτον των κτισματων των εν τη θαλασση τα εχοντα (5723) ψυχας και το τριτον των πλοιων διεφθαρησαν (5648)
PES – ܘܡܺܝܬ݂ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܶܪܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 8:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The third angel sounded, and a great star fell from heaven, burning like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of waters.
NA26 – Καὶ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· (5656) καὶ ἔπεσεν (5627) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος (5746) ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν (5627) ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων.
WH – και ο τριτος αγγελος εσαλπισεν (5656) και επεσεν (5627) εκ του ουρανου αστηρ μεγας καιομενος (5746) ως λαμπας και επεσεν (5627) επι το τριτον των ποταμων και επι τας πηγας των υδατων
PES – ܘܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܙܥܰܩ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܝܳܩܶܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܗܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܥܰܝܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 8:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The name of the star is called Wormwood; and a third of the waters became wormwood, and many men died from the waters, because they were made bitter.
NA26 – καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται (5743) Ἄψινθος. καὶ ἐγένετο (5633) τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον (5627) ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν. (5681)
WH – και το ονομα του αστερος λεγεται (5743) ο αψινθος και εγενετο (5633) το τριτον των υδατων εις αψινθον και πολλοι των ανθρωπων απεθανον (5627) εκ των υδατων οτι επικρανθησαν (5681)
PES – ܘܰܫܡܶܗ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܐܰܦ݁ܣܺܝܬ݂ܢܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܦ݁ܣܺܢܬ݂ܺܝܢ ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܺܝܬ݂ܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܪܡܰܪܘ ܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 8:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The fourth angel sounded, and a third of the sun and a third of the moon and a third of the stars were struck, so that a third of them would be darkened and the day would not shine for a third of it, and the night in the same way.
NA26 – Καὶ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· (5656) καὶ ἐπλήγη (5648) τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ (5686) τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡμέρα μὴ φάνῃ (5652) τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ νὺξ ὁμοίως.
WH – και ο τεταρτος αγγελος εσαλπισεν (5656) και επληγη (5648) το τριτον του ηλιου και το τριτον της σεληνης και το τριτον των αστερων ινα σκοτισθη (5686) το τριτον αυτων και η ημερα μη φανη (5632) το τριτον αυτης και η νυξ ομοιως
PES – ܘܕ݂ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܙܥܰܩ ܘܰܒ݂ܠܰܥ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܣܰܗܪܳܐ ܘܬ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܘܰܚܫܶܟ݂ܘ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܗܽܘܢ ܘܝܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܬ݁ܽܘܠܬ݂ܶܗ ܘܠܺܠܝܳܐ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain