Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 9:9

New American Standard Bible
Revelation 9:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They had breastplates like breastplates of iron; and the sound of their wings was like the sound of chariots, of many horses rushing to battle.
NA26 – καὶ εἶχον (5707) θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων (5723) εἰς πόλεμον.
WH – και [ | ] θωρακας ως θωρακας σιδηρους και η φωνη των πτερυγων αυτων ως φωνη αρματων ιππων πολλων τρεχοντων (5723) εις πολεμον
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܙܠܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܓ݂ܶܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܪܟ݁ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܪܳܗܛܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile