Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:28-29

New American Standard Version
Romans 2:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh.
NA26 – οὐ γὰρ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, (5748) οὐδὲ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή·
WH – ου γαρ ο εν τω φανερω ιουδαιος εστιν (5719) ουδε η εν τω φανερω εν σαρκι περιτομη
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܓ݂ܶܠܝܳܐ ܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 2:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But he is a Jew who is one inwardly; and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter; and his praise is not from men, but from God.
NA26 – ἀλλ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι, οὗ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ ἐκ τοῦ θεοῦ.
WH – αλλ ο εν τω κρυπτω ιουδαιος και περιτομη καρδιας εν πνευματι ου γραμματι ου ο επαινος ουκ εξ ανθρωπων αλλ εκ του θεου
PES – ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܗܽܘ ܘܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܠܶܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܒ݁ܪܽܘܚ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܗ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile