Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 3:23; 5:12-14; 6:23; 2 Chronicles 6:36; Ecclesiastes 9:2-5; Ezekiel 18:4,20

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Romans 3:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for all have sinned and fall short of the glory of God,
NA26 – πάντες γὰρ ἥμαρτον (5627) καὶ ὑστεροῦνται (5743) τῆς δόξης τοῦ θεοῦ,
WH – παντες γαρ ημαρτον (5627) και υστερουνται (5743) της δοξης του θεου
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܚܛܰܘ ܘܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 5:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned--
NA26 – Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν (5627) καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους θάνατος διῆλθεν, (5627) ἐφ πάντες ἥμαρτον (5627)
WH – δια τουτο ωσπερ δι ενος ανθρωπου η αμαρτια εις τον κοσμον εισηλθεν (5627) και δια της αμαρτιας ο θανατος και ουτως εις παντας ανθρωπους ο θανατος διηλθεν (5627) εφ ω παντες ημαρτον (5627)
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܥܒ݂ܰܪ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܒ݁ܗܳܝ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܚܛܰܘ ܀
Lexical Parser:  
Romans 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for until the Law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law.
NA26 – ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν (5713) ἐν κόσμῳ, ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται μὴ ὄντος (5752) νόμου·
WH – αχρι γαρ νομου αμαρτια ην (5707) εν κοσμω αμαρτια δε ουκ [ ελλογαται (5743) | ελλογειται (5743) ] μη οντος (5723) νομου
PES – ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܚܫܺܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Nevertheless death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam, who is a type of Him who was to come.
NA26 – ἀλλὰ ἐβασίλευσεν (5656) θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωϋσέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας (5660) ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως Ἀδάμ, ὅς ἐστιν (5748) τύπος τοῦ μέλλοντος. (5723)
WH – αλλα εβασιλευσεν (5656) ο θανατος απο αδαμ μεχρι μωυσεως και επι τους μη αμαρτησαντας (5660) επι τω ομοιωματι της παραβασεως αδαμ ος εστιν (5719) τυπος του μελλοντος (5723)
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕ݂ܳܡ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܛܰܘ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܪ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Romans 6:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
NA26 – τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.
WH – τα γαρ οψωνια της αμαρτιας θανατος το δε χαρισμα του θεου ζωη αιωνιος εν χριστω ιησου τω κυριω ημων
PES – ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܗ݈ܘ ܘܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
2 Chronicles 6:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAH ]
NAS – "When they sin against You (for there is no man who does not sin) and You are angry with them and deliver them to an enemy, so that they take them away captive to a land far off or near,
ALE – כי יחטאו לך כי אין אדם אשר לא יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושבום שוביהם אל ארץ רחוקה או קרובה
BHS – כִּ֣י יֶחֶטְאוּ־לָ֗ךְ כִּ֣י אֵ֤ין אָדָם֙ אֲשֶׁ֣ר לֹא־יֶחֱטָ֔א וְאָנַפְתָּ֣ בָ֔ם וּנְתַתָּ֖ם לִפְנֵ֣י אֹויֵ֑ב וְשָׁב֧וּם שֹׁובֵיהֶ֛ם אֶל־אֶ֥רֶץ רְחֹוקָ֖ה אֹ֥ו קְרֹובָֽה׃
MAS – כי יחטאו לך כי אין אדם אשׁר לא יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושׁבום שׁוביהם אל ארץ רחוקה או קרובה
WLC – כִּ֣י יֶחֶטְאוּ־לָ֗ךְ כִּ֣י אֵ֤ין אָדָם֙ אֲשֶׁ֣ר לֹא־יֶחֱטָ֔א וְאָנַפְתָּ֣ בָ֔ם וּנְתַתָּ֖ם לִפְנֵ֣י אֹויֵ֑ב וְשָׁב֧וּם שֹׁובֵיהֶ֛ם אֶל־אֶ֥רֶץ רְחֹוקָ֖ה אֹ֥ו קְרֹובָֽה׃
RAH – ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι ὅτι οὐκ ἔσται ἄνθρωπος, ὃς οὐχ ἁμαρτήσεται) καὶ πατάξεις αὐτοὺς καὶ παραδώσεις αὐτοὺς κατὰ πρόσωπον ἐχθρῶν καὶ αἰχμαλωτεύσουσιν οἱ αἰχμαλωτεύοντες αὐτοὺς εἰς γῆν ἐχθρῶν εἰς γῆν μακρὰν ἐγγὺς
Ecclesiastes 9:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAH ]
NAS – It is the same for all. There is one fate for the righteous and for the wicked; for the good, for the clean and for the unclean; for the man who offers a sacrifice and for the one who does not sacrifice. As the good man is, so is the sinner; as the swearer is, so is the one who is afraid to swear.
ALE – הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא ולזבח ולאשר איננו זבח כטוב כחטא הנשבע־כאשר שבועה ירא
BHS – הַכֹּ֞ל כַּאֲשֶׁ֣ר לַכֹּ֗ל מִקְרֶ֙ה אֶחָ֜ד לַצַּדִּ֤יק וְלָרָשָׁע֙ לַטֹּוב֙ וְלַטָּהֹ֣ור וְלַטָּמֵ֔א וְלַזֹּבֵ֔חַ וְלַאֲשֶׁ֖ר אֵינֶ֣נּוּ זֹבֵ֑חַ כַּטֹּוב֙ כַּֽחֹטֶ֔א הַנִּשְׁבָּ֕ע כַּאֲשֶׁ֖ר שְׁבוּעָ֥ה יָרֵֽא׃
MAS – הכל כאשׁר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשׁע לטוב ולטהור ולטמא ולזבח ולאשׁר איננו זבח כטוב כחטא הנשׁבע כאשׁר שׁבועה ירא
WLC – הַכֹּ֞ל כַּאֲשֶׁ֣ר לַכֹּ֗ל מִקְרֶ֙ה אֶחָ֜ד לַצַּדִּ֤יק וְלָרָשָׁע֙ לַטֹּוב֙ וְלַטָּהֹ֣ור וְלַטָּמֵ֔א וְלַזֹּבֵ֔חַ וְלַאֲשֶׁ֖ר אֵינֶ֣נּוּ זֹבֵ֑חַ כַּטֹּוב֙ כַּֽחֹטֶ֔א הַנִּשְׁבָּ֕ע כַּאֲשֶׁ֖ר שְׁבוּעָ֥ה יָרֵֽא׃
RAH – ματαιότης ἐν τοῖς πᾶσιν. συνάντημα ἓν τῷ δικαίῳ καὶ τῷ ἀσεβεῖ, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῷ κακῷ καὶ τῷ καθαρῷ καὶ τῷ ἀκαθάρτῳ καὶ τῷ θυσιάζοντι καὶ τῷ μὴ θυσιάζοντι· ὡς ἀγαθός, ὧς ἁμαρτάνων· ὧς ὀμνύων, καθὼς τὸν ὅρκον φοβούμενος.
Ecclesiastes 9:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAH ]
NAS – This is an evil in all that is done under the sun, that there is one fate for all men. Furthermore, the hearts of the sons of men are full of evil and insanity is in their hearts throughout their lives. Afterwards they {go} to the dead.
ALE – זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש כי־מקרה אחד לכל וגם לב בני האדם מלא רע והוללות בלבבם בחייהם ואחריו אל המתים
BHS – זֶ֣ה׀ רָ֗ע בְּכֹ֤ל אֲשֶֽׁר־נַעֲשָׂה֙ תַּ֣חַת הַשֶּׁ֔מֶשׁ כִּֽי־מִקְרֶ֥ה אֶחָ֖ד לַכֹּ֑ל וְגַ֣ם לֵ֣ב בְּֽנֵי־הָ֠אָדָם מָלֵא־רָ֙ע וְהֹולֵלֹ֤ות בִּלְבָבָם֙ בְּחַיֵּיהֶ֔ם וְאַחֲרָ֖יו אֶל־הַמֵּתִֽים׃
MAS – זה רע בכל אשׁר נעשׂה תחת השׁמשׁ כי מקרה אחד לכל וגם לב בני האדם מלא רע והוללות בלבבם בחייהם ואחריו אל המתים
WLC – זֶ֣ה׀ רָ֗ע בְּכֹ֤ל אֲשֶֽׁר־נַעֲשָׂה֙ תַּ֣חַת הַשֶּׁ֔מֶשׁ כִּֽי־מִקְרֶ֥ה אֶחָ֖ד לַכֹּ֑ל וְגַ֣ם לֵ֣ב בְּֽנֵי־הָ֠אָדָם מָלֵא־רָ֙ע וְהֹולֵלֹ֤ות בִּלְבָבָם֙ בְּחַיֵּיהֶ֔ם וְאַחֲרָ֖יו אֶל־הַמֵּתִֽים׃
RAH – τοῦτο πονηρὸν ἐν παντὶ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι συνάντημα ἓν τοῖς πᾶσιν· καί γε καρδία υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου ἐπληρώθη πονηροῦ, καὶ περιφέρεια ἐν καρδίᾳ αὐτῶν ἐν ζωῇ αὐτῶν, καὶ ὀπίσω αὐτῶν πρὸς τοὺς νεκρούς.
Ecclesiastes 9:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAH ]
NAS – For whoever is joined with all the living, there is hope; surely a live dog is better than a dead lion.
ALE – כי מי אשר [יבחר ׃כ] (יחבר ׃ק) אל כל החיים יש בטחון כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת
BHS – כִּי־מִי֙ אֲשֶׁ֣ר [יבחר ׃כ] (יְחֻבַּ֔ר ׃ק) אֶ֥ל כָּל־הַחַיִּ֖ים יֵ֣שׁ בִּטָּחֹ֑ון כִּֽי־לְכֶ֤לֶב חַי֙ ה֣וּא טֹ֔וב מִן־הָאַרְיֵ֖ה הַמֵּֽת׃
MAS – כי מי אשׁר יבחר אל כל החיים ישׁ בטחון כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת
WLC – כִּי־מִי֙ אֲשֶׁ֣ר [יבחר ׃כ] (יְחֻבַּ֔ר ׃ק) אֶ֥ל כָּל־הַחַיִּ֖ים יֵ֣שׁ בִּטָּחֹ֑ון כִּֽי־לְכֶ֤לֶב חַי֙ ה֣וּא טֹ֔וב מִן־הָאַרְיֵ֖ה הַמֵּֽת׃
RAH – ὅτι τίς ὃς κοινωνεῖ πρὸς πάντας τοὺς ζῶντας ἔστιν ἐλπίς, ὅτι κύων ζῶν, αὐτὸς ἀγαθὸς ὑπὲρ τὸν λέοντα τὸν νεκρόν.
Ecclesiastes 9:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAH ]
NAS – For the living know they will die; but the dead do not know anything, nor have they any longer a reward, for their memory is forgotten.
ALE – כי החיים יודעים שימתו והמתים אינם יודעים מאומה ואין עוד להם שכר כי־נשכח זכרם
BHS – כִּ֧י הַֽחַיִּ֛ים יֹודְעִ֖ים שֶׁיָּמֻ֑תוּ וְהַמֵּתִ֞ים אֵינָ֧ם יֹודְעִ֣ים מְא֗וּמָה וְאֵֽין־עֹ֤וד לָהֶם֙ שָׂכָ֔ר כִּ֥י נִשְׁכַּ֖ח זִכְרָֽם׃
MAS – כי החיים יודעים שׁימתו והמתים אינם יודעים מאומה ואין עוד להם שׂכר כי נשׁכח זכרם
WLC – כִּ֧י הַֽחַיִּ֛ים יֹודְעִ֖ים שֶׁיָּמֻ֑תוּ וְהַמֵּתִ֞ים אֵינָ֧ם יֹודְעִ֣ים מְא֗וּמָה וְאֵֽין־עֹ֤וד לָהֶם֙ שָׂכָ֔ר כִּ֥י נִשְׁכַּ֖ח זִכְרָֽם׃
RAH – ὅτι οἱ ζῶντες γνώσονται ὅτι ἀποθανοῦνται, καὶ οἱ νεκροὶ οὔκ εἰσιν γινώσκοντες οὐδέν· καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἔτι μισθός, ὅτι ἐπελήσθη μνήμη αὐτῶν·
Ezekiel 18:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAH ]
NAS – "Behold, all souls are Mine; the soul of the father as well as the soul of the son is Mine. The soul who sins will die.
ALE – הן כל הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הנה הנפש החטאת היא תמות
BHS – הֵ֤ן כָּל־הַנְּפָשֹׁות֙ לִ֣י הֵ֔נָּה כְּנֶ֧פֶשׁ הָאָ֛ב וּכְנֶ֥פֶשׁ הַבֵּ֖ן לִי־הֵ֑נָּה הַנֶּ֥פֶשׁ הַחֹטֵ֖את הִ֥יא תָמֽוּת׃ ס
MAS – הן כל הנפשׁות לי הנה כנפשׁ האב וכנפשׁ הבן לי הנה הנפשׁ החטאת היא תמות
WLC – הֵ֤ן כָּל־הַנְּפָשֹׁות֙ לִ֣י הֵ֔נָּה כְּנֶ֧פֶשׁ הָאָ֛ב וּכְנֶ֥פֶשׁ הַבֵּ֖ן לִי־הֵ֑נָּה הַנֶּ֥פֶשׁ הַחֹטֵ֖את הִ֥יא תָמֽוּת׃ ס
RAH – ὅτι πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἐμαί εἰσιν· ὃν τρόπον ψυχὴ τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ψυχὴ τοῦ υἱοῦ, ἐμαί εἰσιν· ψυχὴ ἁμαρτάνουσα, αὕτη ἀποθανεῖται
Ezekiel 18:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | Toggle: Marks / Points | View in:ALEBHSMASWLCRAH ]
NAS – "The person who sins will die. The son will not bear the punishment for the father's iniquity, nor will the father bear the punishment for the son's iniquity; the righteousness of the righteous will be upon himself, and the wickedness of the wicked will be upon himself.
ALE – הנפש החטאת היא תמות בן לא ישא בעון האב ואב לא ישא בעון הבן צדקת־הצדיק עליו תהיה ורשעת [רשע ׃כ] (הרשע ׃ק) עליו תהיה {ס}
BHS – הַנֶּ֥פֶשׁ הַחֹטֵ֖את הִ֣יא תָמ֑וּת בֵּ֞ן לֹא־יִשָּׂ֣א׀ בַּעֲוֹ֣ן הָאָ֗ב וְאָב֙ לֹ֤א יִשָּׂא֙ בַּעֲוֹ֣ן הַבֵּ֔ן צִדְקַ֤ת הַצַּדִּיק֙ עָלָ֣יו תִּֽהְיֶ֔ה וְרִשְׁעַ֥ת [רשׁע ׃כ] (רָשָׁ֖ע ׃ק) עָלָ֥יו תִּֽהְיֶֽה׃ ס
MAS – הנפשׁ החטאת היא תמות בן לא ישׂא בעון האב ואב לא ישׂא בעון הבן צדקת הצדיק עליו תהיה ורשׁעת רשׁע עליו תהיה
WLC – הַנֶּ֥פֶשׁ הַחֹטֵ֖את הִ֣יא תָמ֑וּת בֵּ֞ן לֹא־יִשָּׂ֣א׀ בַּעֲוֹ֣ן הָאָ֗ב וְאָב֙ לֹ֤א יִשָּׂא֙ בַּעֲוֹ֣ן הַבֵּ֔ן צִדְקַ֤ת הַצַּדִּיק֙ עָלָ֣יו תִּֽהְיֶ֔ה וְרִשְׁעַ֥ת [רשׁע ׃כ] (רָשָׁ֖ע ׃ק) עָלָ֥יו תִּֽהְיֶֽה׃ ס
RAH – δὲ ψυχὴ ἁμαρτάνουσα ἀποθανεῖται· δὲ υἱὸς οὐ λήμψεται τὴν ἀδικίαν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, οὐδὲ πατὴρ λήμψεται τὴν ἀδικίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ· δικαιοσύνη δικαίου ἐπ᾿ αὐτὸν ἔσται, καὶ ἀνομία ἀνόμου ἐπ᾿ αὐτὸν ἔσται.

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain