Lectionary Calendar
Sunday, April 14th, 2024
the Third Sunday after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 4:16-19

New American Standard Bible
Romans 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason {it is} by faith, in order that {it may be} in accordance with grace, so that the promise will be guaranteed to all the descendants, not only to those who are of the Law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all,
NA26 – διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι (5750) βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστιν (5748) πατὴρ πάντων ἡμῶν,
WH – δια τουτο εκ πιστεως ινα κατα χαριν εις το ειναι (5721) βεβαιαν την επαγγελιαν παντι τω σπερματι ου τω εκ του νομου μονον αλλα και τω εκ πιστεως αβρααμ ος εστιν (5719) πατηρ παντων ημων
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܰܪܺܝܪ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܠܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (as it is written, ""A I ") in the presence of Him whom he believed, {even} God, who gives life to the dead and calls into being that which does not exist.
NA26 – καθὼς γέγραπται (5769) ὅτι Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά (5758) σε, κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν (5656) θεοῦ τοῦ ζῳοποιοῦντος (5723) τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος (5723) τὰ μὴ ὄντα (5752) ὡς ὄντα· (5752)
WH – καθως γεγραπται (5769) οτι πατερα πολλων εθνων τεθεικα (5758) σε κατεναντι ου επιστευσεν (5656) θεου του ζωοποιουντος (5723) τους νεκρους και καλουντος (5723) τα μη οντα (5723) ως οντα (5723)
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܣܳܡܬ݁ܳܟ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܠܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܡܰܚܶܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܩܳܪܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In hope against hope he believed, so that he might become a father of many nations according to that which had been spoken, "" ."
NA26 – ὃς παρ ἐλπίδα ἐπ ἐλπίδι ἐπίστευσεν (5656) εἰς τὸ γενέσθαι (5635) αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ εἰρημένον, (5772) Οὕτως ἔσται (5704) τὸ σπέρμα σου·
WH – ος παρ ελπιδα επ ελπιδι επιστευσεν (5656) εις το γενεσθαι (5635) αυτον πατερα πολλων εθνων κατα το ειρημενον (5772) ουτως εσται (5695) το σπερμα σου
PES – ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܠܣܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܠܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Without becoming weak in faith he contemplated his own body, now as good as dead since he was about a hundred years old, and the deadness of Sarah's womb;
NA26 – καὶ μὴ ἀσθενήσας (5660) τῇ πίστει κατενόησεν (5656) τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρωμένον, (5772) ἑκατονταετής που ὑπάρχων, (5723) καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας Σάρρας,
WH – και μη ασθενησας (5660) τη πιστει κατενοησεν (5656) το εαυτου σωμα [ηδη] νενεκρωμενον (5772) εκατονταετης που υπαρχων (5723) και την νεκρωσιν της μητρας σαρρας
PES – ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܰܗ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝܢ ܘܰܒ݂ܡܰܪܒ݁ܥܳܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile