Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:11

New American Standard Version
Romans 11:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I say then, they did not stumble so as to fall, did they? May it never be! But by their transgression salvation {has come} to the Gentiles, to make them jealous.
NA26 – Λέγω (5719) οὖν, μὴ ἔπταισαν (5656) ἵνα πέσωσιν; (5632) μὴ γένοιτο· (5636) ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι (5658) αὐτούς.
WH – λεγω (5719) ουν μη επταισαν (5656) ινα πεσωσιν (5632) μη γενοιτο (5636) αλλα τω αυτων παραπτωματι η σωτηρια τοις εθνεσιν εις το παραζηλωσαι (5658) αυτους
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܩܶܠܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܦ݁ܠܽܘܢ ܚܳܣ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܬ݂ܽܘܩܠܰܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝܶܐ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܠܰܛܢܳܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile