Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:18

New American Standard Version
Romans 11:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – do not be arrogant toward the branches; but if you are arrogant, {remember that} it is not you who supports the root, but the root {supports} you.
NA26 – μὴ κατακαυχῶ (5737) τῶν κλάδων· εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, (5736) οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις (5719) ἀλλὰ ῥίζα σέ.
WH – μη κατακαυχω (5737) των κλαδων ει δε κατακαυχασαι (5736) ου συ την ριζαν βασταζεις (5719) αλλα η ριζα σε
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܥܰܠ ܣܰܘܟ݁ܶܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܫܩܺܝܠ ܠܶܗ ܠܥܶܩܳܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܥܶܩܳܪܳܐ ܫܩܺܝܠ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile