Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:20

New American Standard Bible
Romans 11:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Quite right, they were broken off for their unbelief, but you stand by your faith. Do not be conceited, but fear;
NA26 – καλῶς· τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. (5758) μὴ ὑψηλὰ φρόνει, (5720) ἀλλὰ φοβοῦ· (5737)
WH – καλως τη απιστια εξεκλασθησαν (5681) συ δε τη πιστει εστηκας (5758) μη υψηλα φρονει (5720) αλλα φοβου (5737)
PES – ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܩܳܡܬ݁ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܪܺܝܡ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܚܰܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile