Lectionary Calendar
Wednesday, May 29th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 11:34

New American Standard Bible
Romans 11:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For WHO HAS KNOWN THE MIND OF THE LORD, OR WHO BECAME HIS COUNSELOR?
NA26 – Τίς γὰρ ἔγνω (5627) νοῦν κυρίου; τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; (5633)
WH – τις γαρ εγνω (5627) νουν κυριου η τις συμβουλος αυτου εγενετο (5633)
PES – ܡܰܢܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܝܺܕ݂ܰܥ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܥܶܠ ܡܶܠܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile