Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 12:18

New American Standard Bible
Romans 12:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If possible, so far as it depends on you, be at peace with all people.
NA26 – εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες· class="show tvm">(5723)
WH – ει δυνατον το εξ υμων μετα παντων ανθρωπων ειρηνευοντες class="show tvm">(5723)
PES – ܘܶܐܢ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܒ݁ܰܪܢܳܫ ܫܠܳܡܳܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile