Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 13:1

New American Standard Bible
Romans 13:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Every person is to be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God.
NA26 – Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις (5723) ὑποτασσέσθω. (5732) οὐ γὰρ ἔστιν (5748) ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι (5752) ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι (5772) εἰσίν· (5748)
WH – πασα ψυχη εξουσιαις υπερεχουσαις (5723) υποτασσεσθω (5732) ου γαρ εστιν (5719) εξουσια ει μη υπο θεου αι δε ουσαι (5723) υπο θεου τεταγμεναι (5772) εισιν (5719)
PES – ܟ݁ܽܠ ܢܦ݂ܶܫ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܦ݁ܩܺܝܕ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile