Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 13:12

New American Standard Bible
Romans 13:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The night is almost gone, and the day is near. Therefore let's rid ourselves of the deeds of darkness and put on the armor of light.
NA26 – νὺξ προέκοψεν, (5656) δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. (5758) ἀποθώμεθα (5643) οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνδυσώμεθα (5672) δὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός.
WH – η νυξ προεκοψεν (5656) η δε ημερα ηγγικεν (5758) αποθωμεθα (5643) ουν τα εργα του σκοτους ενδυσωμεθα (5672) [δε] τα οπλα του φωτος
PES – ܠܺܠܝܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܥܒ݂ܰܪ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܩܪܶܒ݂ ܢܢܺܝܚ ܡܶܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܢܶܠܒ݁ܰܫ ܙܰܝܢܶܗ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile