Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 14:15

New American Standard Bible
Romans 14:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if because of food your brother is hurt, you are no longer walking according to love. Do not destroy with your food him for whom Christ died.
NA26 – εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ἀδελφός σου λυπεῖται, (5743) οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. (5719) μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε (5720) ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν. (5627)
WH – ει γαρ δια βρωμα ο αδελφος σου λυπειται (5743) ουκετι κατα αγαπην περιπατεις (5719) μη τω βρωματι σου εκεινον απολλυε (5720) υπερ ου χριστος απεθανεν (5627)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܡܥܺܝܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܬ݁ܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܒ݁ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܟ݂ ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܡܺܝܬ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile