Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 14:18

New American Standard Bible
Romans 14:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the one who serves Christ in this {way} is acceptable to God and approved by {other} people.
NA26 – γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων (5723) τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις.
WH – ο γαρ εν τουτω δουλευων (5723) τω χριστω ευαρεστος τω θεω και δοκιμος τοις ανθρωποις
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܫܰܡܶܫ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܳܦ݂ܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܒ݁ܩܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile