Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 14:6

New American Standard Bible
Romans 14:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The one who observes the day, observes it for the Lord, and the one who eats, does so with regard to the Lord, for he gives thanks to God; and the one who does not eat, {it is} for the Lord {that} he does not eat, and he gives thanks to God.
NA26 – φρονῶν (5723) τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ· (5719) καὶ ἐσθίων (5723) κυρίῳ ἐσθίει, (5719) εὐχαριστεῖ (5719) γὰρ τῷ θεῷ· καὶ μὴ ἐσθίων (5723) κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, (5719) καὶ εὐχαριστεῖ (5719) τῷ θεῷ.
WH – ο φρονων (5723) την ημεραν κυριω φρονει (5719) και ο εσθιων (5723) κυριω εσθιει (5719) ευχαριστει (5719) γαρ τω θεω και ο μη εσθιων (5723) κυριω ουκ εσθιει (5719) και ευχαριστει (5719) τω θεω
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܘܕ݂ܳܐܟ݂ܶܠ ܠܡܳܪܶܗ ܐܳܟ݂ܶܠ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܠܡܳܪܶܗ ܠܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܘܡܰܘܕ݁ܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile