Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:1

New American Standard Bible
Romans 15:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength, and not {just} please ourselves.
NA26 – Ὀφείλομεν (5719) δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, (5721) καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. (5721)
WH – οφειλομεν (5719) δε ημεις οι δυνατοι τα ασθενηματα των αδυνατων βασταζειν (5721) και μη εαυτοις αρεσκειν (5721)
PES – ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܢܰܢ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܡܚܺܝܠܶܐ ܢܶܫܩܽܘܠ ܘܠܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܰܢ ܢܶܫܦ݁ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile